See English Version

ارسال نامه دعوت دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت دعوت و مشارکت در دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت